Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων

Πελάτης

Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων

1140x763 1140x763 1140x763
Περιγραφή Έργου
Η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Η Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Δράσεις μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών. Μέσω της ιστοσελίδας που δημιουργήσαμε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για τις πολιτικές και τα προγράμματα που υλοποιούνται, τις υπηρεσίες που παρέχονται και τα νομοθετικά μέτρα που θεσπίζονται για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.
Δείτε Το