Ενίσχυση επιχειρήσεων Περιφέρειας Πελοποννήσου: εκσυγχρονισμός μέσω της χρήσης ΤΠΕ

25 Αυγ, 2020 | Consulting

Νέο ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Εκσυγχρονισμός μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι υποβολές προτάσεων για τη χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την κάτωθι Δράση:

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 23/07/2020 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 24/09/2020 ώρα 15:00.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 3.750.000,00 €, εκ των οποίων:

 • 3.000.000€ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και
 • 750.000€ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 € έως 60.000 €.

Οι δικαιούχοι συμμετοχής είναι:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και
 • Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και έχουν συσταθεί μέχρι την 14/7/2020

Ο Υπεύθυνος του Έργου προέρχεται από το Δικαιούχο και έχει τη γενική εποπτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται η ευθύνη της επιστημονικής, οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου. Ο Υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και την τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν το έργο. Ο Υπεύθυνος του έργου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με την / τον ΕΥΔΕΠ ΠΠΕΛ / ΕΦΔ.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Ο Υπεύθυνος του Έργου προέρχεται από το Δικαιούχο και έχει την γενική εποπτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται η ευθύνη της επιστημονικής, οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου. Ο Υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και την τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν το έργο. Ο Υπεύθυνος του έργου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με την / τον ΕΥΔΕΠ ΠΠΕΛ / ΕΦΔ.
 • Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή αν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης πρέπει να έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή αν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η αναδιάρθρωση να έχει ολοκληρωθεί.

Υποχρεώσεις δικαιούχων:

 • Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, ύστερα από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.
 • Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:

 1. Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware όπως desktops, laptops, tablets, Servers, Μεταγωγείς, δρομολογητές, εκτυπωτής, σαρωτής, εξωτερικός δίσκος, UPS, Barcode, readers, PDAs, διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικοί ζυγοί), λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software), δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας, δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
 2. Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης) όπως: Υπηρεσίες digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, newsletter κλπ), ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 3. Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Για να είναι επιλέξιμο το μισθολογικό κόστος της νέας θέσης εργασίας θα πρέπει ο εργαζόμενος που την καταλαμβάνει να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, πριν την ημερομηνία πρόσληψής του και δε θα πρέπει να έχει προηγούμενη σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Αυτό θα αποδεικνύεται προσκομίζοντας βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ όπου θα αναγράφεται η περίοδος εγγραφής του.

Για περισσότερες πληροφορίες ή αν επιθυμείτε να υποβάλουμε εμπρόθεσμα το φάκελο για υπαγωγή σας στο Πρόγραμμα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου μπορείτε να ζητήσετε τον κ. Πολίτη στο 2661020604 ή στο contact@open-tech.gr.

Βρείτε τα αρχεία της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα diaxeiristiki.gr.